Proiecte - Construire cladire cu apartamente de vacanta D+P+2E+E3 (R)

Construire cladire cu apartamente de vacanta D+P+2E+E3 (R)


proiect Description

Proiectare Instalatii HVAC, instalatii electrice, instalatii curenti slabi, instalatii sanitare si stingere incendiu, retele exterioare.

Faza: D.T.A.C., P.Th.

Status: In lucru